Procedure


Wie kan er een aanvraag indienen, en binnen welke termijn?

Je kan een aanvraag indienen op voorwaarde dat de beoogde arbeidsrelatie nog geen aanvang heeft genomen, dan wel binnen een termijn van één jaar na de aanvang van de arbeidsrelatie.

De aanvraag kan gebeuren door één van de partijen bij de (beoogde) arbeidsrelatie, of door beide partijen gezamenlijk. Sluit je je aan als zelfstandige, dan kan je binnen dezelfde termijn ook een aanvraag doen via je sociaal verzekeringsfonds.

Daarenboven is het ook zo dat wanneer er voor de sector, de beroepscategorie of het beroep een Koninklijk besluit bestaat dat een vermoeden van arbeidsrelatie instelt, de partijen gezamenlijk een aanvraag kunnen doen binnen een termijn van één jaar vanaf de inwerkingtreding van dat Koninklijk besluit.

Overzicht Koninklijke besluiten

Hoe moet je een aanvraag indienen?

Maak gebruik van het standaardformulier, vul dit volledig in en onderteken het.
aanvraagformulier (.docx) / aanvraagformulier (.pdf)

Je kan het formulier op één van de volgende wijzen aan de Commissie bezorgen:

 1. afgifte aan het onthaal van de FOD Sociale Zekerheid (je krijgt dan een ontvangstbewijs)

  FOD Sociale Zekerheid
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  DG Juridische Expertise
  Kruidtuinlaan 50
  1000 Brussel
 1. aangetekende verzending per post naar het volgende adres:

  Administratieve Commissie Arbeidsrelaties 
  DG Juridische Expertise
  Kruidtuinlaan 50, bus 135 
  1000 Brussel
 1. Indiening via je sociaal verzekeringsfonds (enkel voor personen die zijn ingeschreven als zelfstandige).

Wanneer zal de Commissie een beslissing kunnen nemen, en wanneer niet?

De Administratieve Commissie heeft tot taak beslissingen te nemen over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Zij beoordeelt dus of iemand werknemer of zelfstandige is. De Commissie kan echter geen beslissing nemen:

 • wanneer op het ogenblik van het indienen van de aanvraag een administratief of een strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot de aard van de arbeidsrelatie lopende is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht bij een sociale inspectiedienst. 

 • wanneer er met betrekking tot de kwalificatie van de arbeidsrelatie reeds een gerechtelijke procedure loopt bij de arbeidsgerechten, of wanneer de arbeidsrechtbank of het arbeidshof zich hierover reeds definitief heeft uitgesproken.

Hou er ook rekening mee dat het een vaste beslissingspraktijk is van de Commissie om zich niet uit te spreken over de kwalificatie van een arbeidsrelatie die reeds beëindigd is.

In het geval de Commissie geen beslissing kan nemen, zal zij je aanvraag niet ontvankelijk verklaren.

Op welke manier beoordeelt de Commissie de aard van de arbeidsrelatie?

De Commissie oordeelt op basis van:

 • de informatie vervat in het aanvraagformulier. Vul het aanvraagformulier dus correct en volledig in.

 • de stukken die bij het aanvraagformulier worden gevoegd. Voeg dus zeker alle relevante stukken in verband met de (beoogde) arbeidsrelatie, in het bijzonder de eventuele schriftelijke overeenkomst, of het project of model ervan.

Indien de Commissie van oordeel is dat de informatie onvolledig is, of wanneer zij vindt dat bepaalde stukken ontbreken, dan kan de Commissie deze informatie of deze stukken alsnog bij u opvragen.

Eens de Commissie over alle informatie en stukken beschikt, gaat zij tijdens een zitting over tot bespreking en beoordeling van het dossier. Deze zitting is niet openbaar.

De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

Zal de Commissie mij of de andere partij horen?

Er bestaat geen verplichting voor de Commissie om de aanvrager of de partijen bij de (beoogde) arbeidsrelatie te horen.

Je kan wel vragen om gehoord te worden.

Het kan ook gebeuren dat de Commissie ambtshalve beslist dat het nuttig is de aanvrager(s) te horen. Je krijgt hiervoor dan een uitnodiging.

Een hoorzitting gebeurt ofwel op de zetel van de Commissie, ofwel via videoconferentie. Tijdens die zitting kan je je laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat of elke andere persoon met een volmacht daartoe.

Binnen welke termijn neemt de Commissie een beslissing?

De Commissie beslist binnen de drie maanden volgend op de datum van indiening van de aanvraag. Wordt de aanvraag ingediend door een sociaal verzekeringsfonds, dan loopt de termijn van zodra de Commissie de aanvraag van dit fonds ontving.

De beslissingstermijn wordt verlengd wanneer de Commissie bijkomende inlichtingen opvraagt, met name met het aantal dagen tussen het verzoek tot bijkomende inlichtingen en de ontvangst ervan.

Aan wie brengt de Commissie haar beslissing ter kennis?

De Commissie brengt (enkel) de aanvrager(s) op de hoogte van haar beslissing. Dit gebeurt per aangetekende brief.

De Commissie publiceert elke beslissing op geanonimiseerde wijze ook op haar website.

Overzicht van alle beslissingen

Wat zijn de (rechts)gevolgen van de beslissing van de Commissie?

De beslissing van de Commissie is bindend voor:

 • de FOD Sociale Zekerheid,
 • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ),
 • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ),
 • de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen

De beslissing geldt voor drie jaar, behalve wanneer de partijen een aanvraag deden nadat een Koninklijk besluit tot het instellen van een wettelijk vermoeden van arbeidsrelatie werd uitgevaardigd.

Let wel op, de beslissing is niet langer bindend wanneer de voorwaarden betreffende uitvoering van de arbeidsrelatie achteraf werden gewijzigd of wanneer blijkt dat de partijen onvolledige of onjuiste inlichtingen verschaften bij hun aanvraag.

Wat als de Commissie in het bijzonder beslist om de arbeidsrelatie te herkwalificeren (van zelfstandige naar werknemer, of omgekeerd)?

Een beslissing tot herkwalificatie geldt ook voor het verleden, weliswaar rekening houdende met de geldende verjaringstermijnen, behalve wanneer het gaat om een aanvraag via een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen (bij aansluiting als zelfstandige). In dat laatste geval geldt de beslissing enkel voor de toekomst.

Let wel op, je moet zelf het nodige doen om de toestand te regulariseren:

 • wordt de arbeidsrelatie geherkwalificeerd naar een arbeidsrelatie in loondienst (werknemer), dan moet de werkgever zich aansluiten bij de RSZ en aangifte doen van de arbeidsprestaties en de lonen.

 • wordt de arbeidsrelatie geherkwalificeerd naar een arbeidsrelatie buiten loondienst (zelfstandige), dan moet de zelfstandige zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van de Commissie?

Je kan binnen de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Je kan bij de arbeidsrechtbank een beroep instellen met een dagvaarding of een verzoekschrift op tegenspraak.

Vind de bevoegde arbeidsrechtbank

Voor de rechtbank kunt u in persoon verschijnen of u laten vertegenwoordigen door een advocaat. U mag u ook laten vertegenwoordigen door uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, een bloed- of aanverwant met een schriftelijke volmacht en speciaal door de rechter toegelaten of een afgevaardigde van een representatieve organisatie die een schriftelijke volmacht heeft.